Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Lieke Teluij: de eenmanszaak Lieke Teluij, statutair gevestigd te Lottum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77313291.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lieke Teluij een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Lieke Teluij voor de klant uitvoert. Hieronder
wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van websites, ondersteuning bij het zelf ontwikkelen van websites door ondernemers, domeinnaam registratie, hosting, onderhoud en support, workshops, cursussen en 1-op-1 trainingen.
1.5. Producten: e-books, templates en online cursussen.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lieke Teluij en klant krachtens welkeLieke Teluij de dienst zal uitvoeren.
1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.8. Webhosting: de computersystemen t.b.v. opslag en/of doorgifte van
gegevens aan derden via internet waarop de overeenkomst tussen de klant en
Lieke Teluij betrekking kan hebben.
1.9. Website: www.Lieke Teluij.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lieke Teluij
gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging met Lieke Teluij of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Lieke Teluij en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
22.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Lieke Teluij zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Lieke Teluij zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Lieke Teluij zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Lieke Teluij het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Lieke Teluij behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Lieke Teluij de opdracht zal
gaan uitvoeren.
3.5. Alle door Lieke Teluij gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor
vervolgopdrachten.
3.7. Lieke Teluij behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de
overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een
wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Lieke Teluij behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld
door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. In de offerte wordt, indien relevant, opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Lieke Teluij verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Lieke Teluij binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Lieke Teluij heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, coderingen) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Lieke Teluij zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels eenaanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Lieke Teluij wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht.
4.7. Indien Lieke Teluij, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lieke Teluij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Lieke Teluij in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Lieke Teluij uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LIEKE TELUIJ
5.1. Lieke Teluij garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Lieke Teluij spant zich in om de gegevens die Lieke Teluij voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor
onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Lieke Teluij met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Lieke Teluij is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze
naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Lieke Teluij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Lieke Teluij eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Lieke Teluij en/of overige promotionele uitingen van Lieke Teluij.
5.6. Lieke Teluij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lieke Teluij tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Lieke Teluij behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo
en/of de huisstijl zoals deze door Lieke Teluij is opgeleverd.
5.8. Lieke Teluij is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of WordPress applicaties.
5.9. Lieke Teluij behoudt zich het recht om in 2 vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website en/of dienst gefactureerd.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Lieke Teluij te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Lieke Teluij onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Lieke Teluij om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lieke Teluij zijn verstrekt, heeft Lieke Teluij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Lieke Teluij steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Lieke Teluij geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Lieke Teluij binnen 10 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. Lieke Teluij streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Lieke Teluij één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Lieke Teluij nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Lieke Teluij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Lieke Teluij inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Lieke Teluij is niet aansprakelijk voor
misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lieke Teluij tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of
als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Door het bestellen en het betalen van een online cursus gaat de klant een overeenkomst met Lieke Teluij aan. Het is niet mogelijk een online cursus te
retourneren, deze zijn uitgesloten voor het herroepingsrecht.
6.10. Lieke Teluij levert op maat gemaakte websites. Deze diensten zijn ook uitgesloten van het herroepingsrecht.
6.11. Lieke Teluij verwacht van de klant een proactieve en gecommitteerde houding jegens de samenwerkingstrajecten. Indien de voortgang van het
samenwerkingstraject langer dan één maand geen vorderingen toont wordt in overleg met de klant het project on hold gezet. On hold gezette projecten kunnen pas weer opgestart worden zodra de klant aan haar leveringsplicht omtrent feedback of onderdelen van gelijke aard voldoet en de resterende kosten van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium betaald.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Lieke Teluij te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Lieke Teluij opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Lieke Teluij vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Lieke Teluij niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
Lieke Teluij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Lieke Teluij mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte
en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Lieke Teluij beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op,dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Wanneer de levering door Lieke Teluij onverhoopt vertraging oplevert, zal Lieke Teluij dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Lieke Teluij zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lieke Teluij geleverde zaken een keer aan de klant zijn
aangeboden.
7.8. Na oplevering van een website heeft de klant 10 dagen vanaf de laatste factuur om wijzigingen aan Lieke Teluij door te geven en deze door te laten
voeren. Wijzigingen later doorgegeven dan het termijn genoemd in dit artikel zullen worden gefactureerd volgens uurtarief of met behulp van een strippenkaart.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Lieke Teluij verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lieke Teluij biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Lieke Teluij besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Lieke Teluij besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders,
incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel
algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Lieke Teluij voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder
ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Lieke Teluij verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lieke Teluij kenbaar
maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lieke Teluij een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen
schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Lieke Teluij geleverde producten en diensten blijven eigendom van Lieke Teluij totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Lieke Teluij zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, workshops, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Lieke Teluij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Lieke Teluij geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Lieke Teluij, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lieke Teluij en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lieke Teluij.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Lieke Teluij ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve
eigendom van Lieke Teluij, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Lieke Teluij geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Lieke Teluij recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.8. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Lieke Teluij geïnstalleerde plugins op zijn website.
Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Lieke Teluij en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Lieke Teluij en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Lieke Teluij kan als gevolg nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Lieke Teluij onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding
van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een
duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Lieke Teluij dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
• schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lieke Teluij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lieke Teluij toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Lieke Teluij sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Lieke Teluij geleverde diensten en/of
producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Lieke Teluij.
10.5. Lieke Teluij is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Lieke Teluij voor alle aanspraken op schadevergoeding die  derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Lieke Teluij.
10.7. Lieke Teluij is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Lieke Teluij is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Lieke Teluij is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lieke Teluij weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lieke Teluij kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarinde tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Lieke Teluij een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen
partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Lieke Teluij opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze
samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Lieke Teluij, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Lieke Teluij de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Lieke Teluij voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Lieke Teluij;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Lieke Teluij zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Lieke Teluij vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Lieke Teluij behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Lieke Teluij overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Lieke Teluij zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Lieke Teluij in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van
Lieke Teluij worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Lieke Teluij aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Lieke Teluij.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Lieke Teluij te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Lieke Teluij, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN DOMEINNAAM REGISTRATIE
14.1. Indien is overeengekomen dat Lieke Teluij voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.

14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de
desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de
toekenning van een domeinnaam. Lieke Teluij vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt
gehonoreerd.
14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Lieke Teluij, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van
registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van Lieke Teluij. Derhalve blijft de klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Lieke Teluij tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Lieke Teluij geen bemiddeling heeft verleend.

ARTIKEL 15. WEBHOSTING
15.1. Partijen kunnen overeenkomen dat Lieke Teluij ook de Hosting van de website zal verzorgen. Dit artikel stelt de voorwaarden voor een dergelijke Hostingovereenkomst, de overige bepalingen uit deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
15.2. Een Hostingovereenkomst is alleen geldig als dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen door Partijen gezamenlijk.
15.3. Bij de Hostingovereenkomst zal Lieke Teluij een gedeelte van haar eigen gehuurde ruimte op de servers van de Hostingprovider ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. De kosten hiervoor zullen worden gefactureerd aan Opdrachtgever.
15.4. Opdrachtgever krijgt toegang tot een beheer panel op de server, zodat hij er zelf ook bij kan ten behoeve van onderhoud en communicatie met de Hostingprovider bij technische problemen.
15.5. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, maakt Lieke Teluij geen back-ups ten behoeve van Opdrachtgever.
15.6. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht en zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn website. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet limitatief) het tijdig updaten van plugins, thema’s en WordPress versies en het beveiligen van de website.
15.7. Lieke Teluij kan niet garanderen dat de server en de website van Opdrachtgever 24/7 bereikbaar en beschikbaar is. Hiervoor is zij afhankelijk van de Hostingprovider. Opdrachtgever begrijpt deze afhankelijkheid en zal Lieke Teluij nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor directe of indirecte schade als gevolg van het offline zijn van de server van Hostingprovider.
15.8. De algemene voorwaarden van de Hostingprovider gelden onverkort ook voor Opdrachtgever en maken deel uit van de Hostingovereenkomst. Opdrachtgever garandeert deze algemene voorwaarden van de Hostingprovider na te leven en vrijwaart Lieke Teluij voor alle schade en kosten die voortvloeien uit een schending daarvan.
15.9. Indien er problemen zijn die niet kunnen worden opgelost door Opdrachtgever en de Hostingprovider onderling, zal Lieke Teluij door Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld.
15.10. Indien de wensen van Opdrachtgever wijzigen en er meer ruimte nodig is op de server, dan zullen Lieke Teluij en Opdrachtgever gezamenlijk in overleg treden over het al dan niet uitbreiden van de Hostingovereenkomst. Moet de ruimte op de server worden uitgebreid, dan zijn de kosten daarvoor voor rekening van de Opdrachtgever.
15.11. Opdrachtgever onthoudt zich van gedrag waardoor Lieke Teluij of derden hinder kunnen ondervinden. Onder hinder wordt onder andere, maar niet limitatief, verstaan: DDOS aanvallen, malware, virussen en ander hinderlijk digitaal gedrag of gedrag in strijd met wet- en regelgeving en/of goede zeden. Kosten die voortvloeien uit dergelijk gedrag zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
15.12. Bij handelen door Opdrachtgever in strijd met de Voorwaarden, Hostingovereenkomst of de algemene voorwaarden van de Hostingprovider, is Lieke Teluij gerechtigd de dienst offline te halen en/of Opdrachtgever de toegang tot de server te ontzeggen.
15.13. Bij het uitblijven van de betaling voor de Hosting, is Lieke Teluij eveneens gerechtigd de Dienst stop te zetten of op te schorten.
15.14. Indien de Hostingovereenkomst al is ingegaan en Lieke Teluij de werkzaamheden voor het ontwerpen en bouwen van de bijbehorende website nog niet kan starten, worden de kosten voor de Hosting al wel doorberekend aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAART LIEKE TELUIJ

16.1. Lieke Teluij biedt verschillende abonnementen en/of strippenkaarten aan. De klant kan deze strippenkaart en/of abonnement via de elektronische weg via het contactformulier of een e-mail aanvragen.
16.5. De strippenkaart kan voor een vast bedrag worden afgenomen. De strippenkaart wordt via een contactformulier of e-mail besteld, en Lieke Teluij
houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan Lieke Teluij te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.
16.6. De strippen op de strippenkaart gaan per minuut.
16.7. De strippenkaarten zijn 1 jaar geldig, restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lieke Teluij en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Lieke Teluij alleen bindend indien en voor zover deze door Lieke Teluij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3. Lieke Teluij spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
17.4. Indien Lieke Teluij op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

17.5. Zowel de klant als Lieke Teluij zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

17.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
17.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Lieke Teluij hier
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
17.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lieke Teluij partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.9. De klant en Lieke Teluij zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.